Suomen Terveysjärjestö STJ ry

Suomen Terveysjärjestö STJ ry

Järjestön toiminta pähkinänkuoressa

- järjestää terveyteen liittyviä luentoja, koulutusta ja kurssitoimintaa
- vuorovaikutteinen toiminta netissä
- julkaisutoimintaa, lehtiä, oppaita ym.
- opastaa omaehtoista terveydenhoitoa ja täydentävien hoitomuotojen käyttöä
- edistää täydentävien hoitojen saatavuutta ja alaan liittyvää tutkimustoimintaa
- tekee aloitteita viranomaisille, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa terveysasioissa
- järjestää paikalliskerho- ja tukihenkilötoimintaa

 

Jäsenistö:
- yksityiset henkilöt
- terapeutit
- terveydenhoidon ammattilaiset
- kunniajäsenet (henkilöt, jotka omalla toiminnallaan edistävät yhdistyksen toimintaa)

 

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Terveysjärjestö STJ ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo, toiminta-alueena on koko maa.

 

2§ Tarkoitus ja toiminta
Suomen Terveysjärjestö STJ ry, jonka tarkoituksena on kokonaisvaltaisen terveydenhoidon, terveyttä edistävien hoitomuotojen ja luonnonmukaisten elintapojen vahvistaminen, luonnonmukaisen ravinnon, puhtaan veden ja ympäristön, kansanperinteen sekä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin merkitystä korostaen. Vapaan valintaoikeuden säilyttäminen omaan kehoon kohdistuvissa hoidoissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa neuvonta-, valistus-, tutkimus-, terveyskasvatus- ja julkaisutoimintaa ja järjestää kokouksia, keskustelu-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia ja toiminta-ajatuksensa mukaisia kampanjoita sekä neuvottelee viranomaisten kanssa ja tekee tarvittaessa aloitteita ja lakiehdotuksia. Yhdistys voi jakaa tunnustuksia ja stipendejä. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan tai on muutoin toiminut sääntöjen vastaisesti. Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä jotka ovat omalla toiminnallaan edistäneet yhdistyksen tavoitteita. Kunniajäsenet ovat vapaita yhdistyksen jäsenmaksusta. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

 

4§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä. Hallitus valitsee sihteerin keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt. Yhdistyksen ohjesäännöt, työjärjestyksen ja muut vastaavat säännökset hyväksyy hallitus. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallitus voi asettaa työryhmiä ja nimetä niiden jäseniksi myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin sekä sihteeri ja hallituksen jäsenet, aina kaksi yhdessä.

 

6§ Yhdistyksen kokoukset
Varsinaisia yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi, toinen hallituksen määräämänä ajankohtana helmi-maaliskuun aikana, jota kutsutaan kevätkokoukseksi, ja toinen loka-marraskuun aikana, jota kutsutaan syyskokoukseksi.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta joko postitse tai sähköpostilla niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, taikka julkaisemalla kutsu jäsenille lähetettävässä jäsenjulkaisussa tai jäsenlehdessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 3 kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä. Jäsenyhdistyksillä on oikeus valita kokoukseen yksi edustaja jäsenmääränsä alkavaa sataa jäsentä kohti. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella läsnä olevalla jäsenellä ja jäsenyhdistyksen edustajalla on yksi ääni. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja avaa yhdistyksen kokouksen ja johtaa siinä puhetta, kunnes kokouksella on sen keskuudesta valittu puheenjohtaja. Yhdistyksen kokouksen sihteerinä toimii yhdistyksen hallituksen sihteeri ja tämän estyneenä ollessa kokouksen valitsema henkilö.

 

Helmi-maaliskuun aikana pidettävän kevätkokouksen tehtävänä on:

1) käsitellä yhdistyksen hallituksen antama toimintakertomus
2) vahvistaa tilinpäätös sekä päättää tilintarkastajan lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
3) käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Loka-marraskuun aikana pidettävän syyskokouksen tehtävänä on:

1) vahvistaa yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintakaudeksi
2) päättää seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruudesta
3) valita yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
4) valita tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö
5) päättää hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista
6) käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen kokous voi ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman, jäsenten sille esittämän asian, mikäli kokous yksimielisesti hyväksyy asian käsittelyyn otettavaksi. Päätöstä sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä ei kuitenkaan voida ottaa käsiteltäväksi, ellei asiaa ole kokouskutsussa nimenomaisesti mainittu.

 

7§ Talous
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminnan tuotoilla sekä saatavilla avustuksilla ja lahjoituksilla. Yhdistyksen tillikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös liitteineen ja mahdollinen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta palauttaa toimintakertomus ja tilinpäätös hallitukselle sekä samalla liittää niihin tarkastuskertomuksensa.

 

8§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu, käytetään yhdistyksen varat kokonaisvaltaisen terveydenhoidon edistämiseen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

 

9§ Sääntöjen voimaantulo
Yhdistyksen sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin.


10§ Aikaisempien sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet säilyvät

 

Edellinen
Etusivulle

Testamenttilahjoitus

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät Hoidot Suomessa ja Euroopassa

HYVE CAM 2018 lataa esite

Vita Aktive

vita aktive

Suomen Terveysjärjestö STJ ry, info [at] stjry.fi p. 044  355 8540